ಕೃಷಿಕ ಮಿತ್ರ {name} ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ
"ಕೃಷಿಕಮಿತ್ರ ಪರಿವಾರ"
8300 ಸದಸ್ಯ
3312 ಆನ್‌ಲೈನ್